Události

Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat na obecním úřadě ve Svaté Maří.

Program:

 • Zahájení, kontrola účasti zastupitelů, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise, kontrola plnění usnesení z minulé schůze ZO.
 • Projednání a schválení plánu rozpočtu obce na rok 2018, vyžádání podkladů k roční účetní uzávěrce.
 • Projednání zprávy o inventarizaci za rok 2017
 • Zajištění údržby a výstavby v následujícím období
 • Projednání vnitropodnikové směrnice na rok 2018
 • Seznámení s plněním plánu a rozpočtu za rok 2017
 • Seznámení s rozpočtem svazku obcí Věnec
 • Projednání účetní uzávěrky příspěvkové organizace Obecní Lesy Svatá Maří a ZŠ a MŠ Svatá Maří.
 • Prodej, nákup a nájem pozemků, věcná břemena.
 • Uvedení do funkce nového zastupitele.
 • Různé
 • Diskuze, usnesení, závěr
 • Čas konání: 02. 02. 2018 19:00
 • Místo konání: Obecní úřad ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: 2018-02-11 21:40 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat na obecním úřadě ve Svaté Maří.

Program:

 • Zahájení, kontrola účasti zastupitelů, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise, kontrola plnění usnesení z minulé schůze ZO.
 • Projednání a schválení výběrového řízení na dodávku traktoru s vyvážečkou pro příspěvkovou organizaci Obecní lesy Svatá Maří
 • Zajištění výstavby a údržby v následujícím období
 • Smlouva na svoz odpadů a ukládání odpadů do sběrného dvora Vimperk
 • Prodej, nákup a pronájem pozemků, věcná břemena
 • Různé
 • Diskuze, usnesení, závěr
 • Čas konání: 08. 01. 2018 19:00
 • Místo konání: Obecní úřad ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: 2017-12-28 23:39 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat v Hostinci u Koryta ve Svaté Maří.

Program:

 • Zahájení, kontrola účasti zastupitelů, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise, kontrola plnění usnesení z minulé schůze ZO.
 • Vyhodnocení výstavby a údržby za období roku 2017 a činnosti ZO
 • Projednání plánu práce ZO na rok 2018
 • Projednání rozpočtového provizoria na rok 2018, plánu inventur k 31.12.2017, rozpočtové změny č.10 a 11, plnění plánu a rozpočtu od počátku roku 2017
 • Ceny vodného a stočného na rok 2018
 • Prodej, pronájem obecních pozemků
 • Různé
 • Diskuze, usnesení, závěr
 • Čas konání: 01. 12. 2017 19:00
 • Místo konání: Hostinec u Koryta ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: 2017-11-30 15:02 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu ve Svaté Maří.

Program:

 • Zahájení, kontrola účasti zastupitelů, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise, kontrola plnění usnesení z minulé schůze ZO.
 • Projednání sociální oblasti a péči o mládež
 • Projednání úseku dopravy a údržby komunikací
 • Koupě, pronájem, a směny obecních pozemků
 • Podání informace o výstavbě a údržbě v obci
 • Rozpočtové změny
 • Různé
 • Diskuze, usnesení, závěr
 • Čas konání: 06. 10. 2017 20:00
 • Místo konání: Obecní úřad ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: 2017-10-04 22:14 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu ve Svaté Maří.

Program:

 • Zahájení, kontrola účasti zastupitelů, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise, kontrola plnění usnesení z minulé schůze ZO.
 • Projednání závěrečného účtu hospodaření obce a zprávy o kontrole hospodaření za rok 2016, hospodaření příspěvkových organizací ZŠ a MŠ Svatá Maří a obecních lesů
 • Zajištění výstavby a údržby v následujícím období
 • Projednání úseku vodního hospodářství, obecní vodovody a ČOV
 • Rozpočtové změny
 • Prodej, nákup a nájem pozemků, věcná břemena
 • Různé - stanoviska k plánované výstavbě
 • Diskuze, usnesení, závěr
 • Čas konání: 16. 06. 2017 20:00
 • Místo konání: Obecní úřad ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: 2017-06-16 10:12 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu ve Svaté Maří.

Program:

 • Zahájení, kontrola účasti zastupitelů, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise, kontrola plnění usnesení z minulé schůze ZO.
 • Projednání stavu požární ochrany v obci, činnost SDH
 • Zajištění výstavby a údržby v následujícím období
 • Schválené dotace v roce 2017
 • Rozpočtové změny
 • Prodej, nákup a nájem pozemků
 • Schválení přijetí daru od honební společnosti Nezdiny
 • Různé
  • seznámení s průběhem církevních restitucí
 • Diskuze, usnesení, závěr
 • Čas konání: 07. 04. 2017 20:00
 • Místo konání: Obecní úřad ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: 2017-05-01 22:13 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu ve Svaté Maří.

Program:

 • Zahájení, kontrola účasti zastupitelů, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise, kontrola plnění usnesení z minulé schůze ZO.
 • Seznámení ZO s plněním plánu a rozpočtu obce za rok 2016
 • Projednání plánu a rozpočtu obce na rok 2017
 • Projednání zprávy o inventarizaci majetku obce za rok 2016
 • Projednání vnitropodnikové směrnice o účetnictví obce na rok 2017
 • Projednání zprávy o hospodaření v obecních lesích za rok 2016
 • Pronájem, směna a prodej obecních pozemků
 • Podání informace o hospodaření v obecních lesích v roce 2016
 • Projednání a výstavby a údržby v roce 2017
  • Přístavba požární zbrojnice
  • Rekonstrukce VO Vicemily, Smrčná, Trhonín
  • opravy komunikací
  • výměna vodovodního potrubí
  • výstavba místa pasivního odpočinku
  • oprava požární nádrže ve Svaté Maří
 • Projednání smlouvy na bezplatný převod vodovodu "Trhonín U Mrázů"
 • Projednání zřízení věcného břemene na stavbu "NN Připojení kabelem p.Zátka Miroslav"
 • Různé
  • projednání daru na provoz smíšené prodejny Štítkov na rok 2017
  • nájem hostince ve Svaté Maří
 • Diskuze, usnesení, závěr
 • Čas konání: 03. 02. 2017 19:00
 • Místo konání: Obecní úřad ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: 2017-01-30 11:39 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat v Hostinci u Koryta ve Svaté Maří.

Program:

 • Zahájení, kontrola účasti zastupitelů, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise, kontrola plnění usnesení z minulé schůze ZO.
 • Vyhodnocení výstavby a údržby za období roku 2016 a činnosti ZO
 • Projednání plánu práce na rok 2017
 • Projednání rozpočtového provizoria na rok 2017, plánu inventur, rozpočtové změny, plnění plánu a rozpočtu k 30.11. 2016
 • Program obnovy vesnice - zakoupení stolů, židlí do hostinců za 500.000,-Kč
 • Příprava vyhlášky na zpoplatnění výkonů ve věci podání informací občanům
 • Opravy místních komunikací v roce 2017
 • Projednání výstavby rodinného domku v osadě Vícemily
 • Ukončení nájemní smlouvy na provoz hostince ve Štítkově
 • Podání žádosti o dotace na posílení vodovodu z Naháče
 • Prodeje obecních pozemků, nákup pozemků, směna
 • Řešení prostranství po demolici domu čp.35 ve Svaté Maří
 • Různé
 • Diskuze, usnesení, závěr
 • Čas konání: 09. 12. 2016 19:00
 • Místo konání: Hostinec U Koryta ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: 2016-12-09 09:34 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat v zasedací místnosti obrcního úřadu ve Svaté Maří.

Program:

 • Zahájení, kontrola účasti zastupitelů, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise
 • Projednání aktualizované interní směrnice na zadávání veřejných zakázek
 • Projednání schválení územního plánu obce Svatá Maří
 • Projednání sociální oblasti a péči o mládež
 • Projednání úseku dopravy a údržby komunikací
 • Koupě a směny obecních pozemků
 • Různé
  • nákup nového počítače na obecní úřad, cena cca 15 tis. Kč
  • výběrové řízení na akci "Posílení vodovodního řadu Trhonín - U Mrázů".
  • informace o výstavbě a údržbě v obci
 • Diskuze, usnesení, závěr
 • Čas konání: 07. 10. 2016 20:00
 • Místo konání: Hostinec U Koryta ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: 2016-10-01 21:54 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat v zasedací místnosti obrcního úřadu ve Svaté Maří.

Program:

 • Zahájení, kontrola účasti zastupitelů, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise, kontrola usnesení
 • Projednání stavby prodloužení vodovodu horní Trhonín směr dolní Trhonín
 • Projednání opravy ČOV Svatá Maří - intenzifikace
 • Schválení pořízení územní studie krajiny ORP Vimperk
 • Projednání žádosti J. Novotného o změnu stanoviště kontejnerů Štítkov
 • Projednání dalšího postupu na akci oprava lesní cesty Sýkorák
 • Směna a prodej obecních pozemků
 • Různé, diskuze, usnesení, závěr
 • Čas konání: 16. 09. 2016 20:00
 • Místo konání: Obecní úřad Svatá Maří
Datum vytvoreni: 2016-09-15 21:43 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10