Lokální navigace

Přeskočit na hlavní navigaci

Opravné prostředky

Proti naprosté většině rozhodnutí obce či jejích orgánů lze podat opravný prostředek.

Odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu

O odvolání proti rozodnutí obecního úřadu, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada, pokud obecní zastupitelstvo nestanoví, že rozhoduje jiný orgán obce. v ostatních případech rozhoduje o odvolání ten, kdo stojí v čele orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat, a je oprávněn za něj jednat.

Místo podání

Odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu či jiného orgánu obce o odmítnutí žádosti lze podat na Obecním úřadě ve Svaté Maří.

Lhůta

Proti rozhodnutí  obecního úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí, nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v §15 odst. 4 zákona 106/1999 Sb.

Způsob

Písemně zasláním na poštovní adresu obecního úřadu ve Svaté Maří, nebo osobním doručením na obecní úřad ve Svaté Maří.

Požadavky na podávajícího

Odvolání by mělo obsahovat informace uvedené v §37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. Tedy z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 3. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.

Rozhodnutí o odvolání

Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil; za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle §247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb.


Události

 • Veřejná schůze zastupitelstva

  Veřejná schůze se bude konat na Obecním úřadě ve Svaté Maří

  Kdy: 07. 06. 2019 20:00
  Kde: Obecní úřad ve Svaté Maří

 • Veřejná schůze zastupitelstva

  Veřejná schůze se bude konat na Obecním úřadě ve Svaté Maří

  Kdy: 05. 04. 2019 20:00
  Kde: Obecní úřad ve Svaté Maří

 • Veřejná schůze zastupitelstva

  Veřejná schůze se bude konat na Obecním úřadě ve Svaté Maří

  Kdy: 01. 02. 2019 19:00
  Kde: Obecní úřad ve Svaté Maří

Více událostí...

Aktuality

Vice aktualit...