Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat na Obecním úřadě ve Svaté Maří

Program:

 • Zahájení, kontrola účasti zvolených zastupitelů, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise
 • Zhodnocení činnosti zastupitelstva obce za rok 2019 a vyhodnocení výstavby a údržby za období roku 2019
 • Projednání plánu práce zastupitelstva obce na rok 2020
 • Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2020, návrhu rozpočtu příspěvkových organizací Obecní lesy Svatá Maří a ZŠ a MŠ Svatá Maří na rok 2020, projednání návrhů střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací
 • Projednání plánů inventur za rok 2019
 • Podání informace o plnění rozpočtu k 30.11.2019
 • Prodej, pronájem, nákup pozemků, věcná břemena
 • Různé
  • rozpočtové změny
  • výsledky vzorků pitné vody a vody z ČOV
  • výběrové řízení na akci "Nový přivaděč vodovodu pro jižní část Štítkova"
  • schválení programu obnovy vesnice na období 2020-2023
  • schválení příspěvků na provoz příspěvkových organizací Obecní lesy a ZŠ a MŠ Svatá Maří na rok 2020
  • projednání změny č.1 ÚP Svatá Maří
  • schválení podání dotací na následující období
 • Diskuze, usnesení, závěr
 • Čas konání: 06. 12. 2019 19:00
 • Místo konání: Hostinec ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: 2019-11-29 13:58 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad